The poet  in this edition Morset Billie  was  discovered by  Miombopublishing  in Mutare  during the

2016 Black History Month  Program  that was  sponsored by the US Embassy  in Harare   and coordinated by Zimbabwe Poets for Human Rights  . Great  thank you to Lucy Chiduku  from Mutare American Corner , Robson Shoes Lambada– Coordinator  of the Zimbabwe Poets for Human Rights and Michael Mabwe-  the Co-Founder of the Zimbabwe Poets of Human Rights.

Morset Billie is a self driven young art entrepreneur who is powered by poetry and marketing. Raised in a small town of Mutare in a large high density suburb and growing up to having some work experience in the capital city, my poetic pieces are all about where I come from, what I grew up seeing, the struggles ghetto children are born into but not obliged to die in and how we can use our creative asset as artistes in addressing these issues. I believe my success story is still unfolding since I’m a fresh graduate from Chinhoyi University of Technology with an Honors degree in International Marketing though I’m yet to make the big difference. My plan is to formulate ways of getting rid of the, “just here to have fun” artistes’ syndrome, by creating synergies between various art forms and the business world. With the current tough business environment, I have a vision of navigating through this forest of obstacles by facilitating the development of businesses through the arts. If I managed to sail through difficult university years on a self funded basis, what else could be too difficult to achieve, especially now that I am collaborating with others who share similar goals as mine. I have worked with Flexxo Mushawarukwa (poet/rapper), C Bleech (producer), Aguila (rapper), Shingie the Poet, Teq Niq (producer/rapper), Adam Lagrande (pianist/guitarist), Rudo Chasi (jazz singer/guitarist), DJ Touch, K. Simomondo (poet/events coordinator), Aunty Martha (vocal coach), DJ Tosh and Mr. Muparutsa (producer) among others. Through networking in the just ended phase 1 of the Creative Enterprise & Professional Development Program facilitated by the British Council of Zimbabwe and The Hip-hop Shakespeare Company, I’m going to work with others like P. Miller (Creative writer & performing artist), Tehn Diamond (rapper) and Henry Tsopotsa (singer/mbira player) among others. From experience, I have learnt that losing a father whilst still in high school doesn’t mean that one cannot see himself through tertiary education and that art is a big industry on its own which can be a very big employer and opportunity provider for the youth and the society at large. I have also worked with organizations like Mutare/Haarlem City Link, National Gallery of Zimbabwe in Mutare, The British Council, The Hip-hop Shakespeare Company, The Courtauld Theatre Players, Patsime Edutainment Trust, Mutare American Corner, Manicaland Association of Performing Artistes, Poets for Human Rights, The Zimbabwe Red Cross Society Youth and Vision Aviators Media. I look forward to working with more organizations and individuals to create more opportunities for myself and others through art.

Muverengi  nyandurwa nenduri dza Billie………………………………………………

Chinenguwo

Murombo haarovi chine nguwo,
Ndanga ndafara ndichiti ndawana wanguwo,
Ndichiti ndazomuwana wanguwo akandizarurira musuwo,
Ndanga ndanzwa nekuvharirwa panze sembwa,
Kunzi naiwa zvako urohwe nezuva semudziyo unogariswa pamusoro pemba,
Kusundirwa kure semasaisai pamusoro pegungwa,
Mupfungwa nemuhana ndakafara ndichiti ndamuwana,
Asi uyu mukana wazondiparira aindifarira ondisema,
Semuti wakamera mumoyo make aindidiridzira asi nhasi ndiye abata demo kunditema,
Handina kuziva kuti chinangwa chake pakudiridzira ruva iri kuti azoridzura,
Kunorira ndiko kwawazondigura,
Zvese zvandaitarisira pauri tsakata,
Rwendo rwagumira pakati tisati tapedza makata,
Ndodii nemaruva muti zvawadzurwa takatarisira kuzodya shakata,
Rangu jambwa randirangaridza rwiyo rwaZhakata,
Chiuya ka tichiita zvataisiita, ndibate ruoko tiyambuke tese,
Tive tese uchindipa zvinozipa zvawaisindipa,
Rudo rwakaserera semuto wemuzambiringa usina masese anodzipa,
Dzoka tive tese zvisinei kuti wakambondisvipa,
Pfungwa dzangu dzoita chipatapata kutsvaga kuti ndepapi pakashata,
Dzoka tipedzise tese aya makata,
Izvi hazvidi hakata kuti uone kuti takasikirwana semusoro nehata,
Ndiwe yangu shambakodzi ngatiite zvinokora kwete zvinongoramba zvichikwata,
Chibata ruoko rwangu iwe mambokadzi wemoyo wangu,
Tipedzise aya makata ndiwane zororo mupfungwa dzangu.

TsvimboNe Dohwe

Makata anoshura materu, tange zuva kwouya manheru,
Chishuwo chemunhu wese kuona kunowira tsvimbo nedohwe,
Asi chinongoziva chete simba rendande ishuramurove,
Ukatsamwa murove asi ziva kuti mushonga haubati pasina chironda,
Mashoko anovhura mikana saka pandinovhura mukanwa chishuwo changu kuti usanange kumarinda,
Uyo anotora asina kupihwa kumugona kumuti ndiye acharinda,
Vamwe vanonzi vakapera nenda, ungwarire chopedza nhasi matenda,
Vazhinji vakaenda takatarisa gore negore iwe uchingoti tapinda,
Iwe woshora, kushaya nezuva rimwe chete zvaro rawakamboti ndinomutenda,
Waitirwawo zvakanaka chinorwadza chii kumutenda,
Kumwe kuita kumushora kutiza upenyu tichimhanyira kunoitwa nyama nemagora,
Chokwadi kumushora, mumwe akazoita makore manomwe achifura sora,
Hapana paunombotambanudzawo rwako ruoko chaunongoziva chete kutora,
Kushandira mweya haudi, chaunogona chete kushandira ichi chichaora,
Dzoka kwaari nhasi hazvina basa kuti wakambomushora,
Uchafarirwa zvakanyanya rangarira wekunoparadza pfuma akazodzoka achibayirwa mhuru yakakora,
Hona mushonga uri kutsvaga pane chironda, makata atopera tatarisana nemateru,
Tizira kuchiedza chezuva, usayeverwa nenyika yakagara yasarudza manheru,
Tsvimbo nedohwe zvisati zvananzva pasi anouya angava mangwanani,masikati kana manheru,
Kutongwa kwatosvika chinogona kungosvika pauri nhasi chisveru.

Zimbaremabwe

A land so small yet we have it all,
Despite the hardships we still stand tall,
For the ruins in Masvingo, tourists come and go.
Take a flight from the Mtarazi Falls to the breathtaking Victoria Falls,
And then you will understand that I wrote this poem for a good cause.
Despite patches of poverty stricken places,
You’re sure to see a lot of smiling faces.
From Zambezi to Limpopo, all you will see are beautiful people,
Take one look at Mosi-oa-tunya, the smoke that thunders,
You’ll definitely be tempted to indulge your senses in this world of wonders,
Go to the east, ignore the mist and meet the eye-catching Eastern Highlands,
A land with forests enveloped in peaceful silence.
Whilst at it, ask for a tour around the Vumba heights,
And you’ll surely bear witness concerning these exquisite sites.
We have the diamonds and the falls, wild animals and botanical gardens,
Poets, sculptors, singers and others; we’ve got all the talents,
And we don’t tolerate decadence,
We are not a perfect nation but we’re on our path to restoration.
Show me peace loving people and I’ll show you my fellow Zimbabweans.
God bless our lovely Zimbabwe,
A house of stones, zimba remabwe.
contact the poet  on the following contacts

+263 774 852 422
Skype       Morset Billie
Twitter      @MorsetBillie
Facebook Morset Billie

Compiled and Edited by Mbizo Chirasha

One thought on “Dzonyandurwa kubva Makomo-yo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.