MPmbizo14 – She is strong ,brave candid  and  a  fast rising literary artist and Poetess .Noxolo Sokhela  writes and performs her poetry in her mother tongue Zulu . She respects her people and her surroundings .Her poetry carries the passion of her culture, dreams of her land, hopes of her heart and customs of her tribe. She uses her mother tongue to tell the story of her experiences and her immediate circumstances. The fast rising Imbongikazi is ready  to claim  her position in the poetry and literary arts industry  of KwaZulu Natal. Its  quite refreshing to have a guest poet of  a high school going age Noxolo  Sokhela . Readers, Writers and Poets  continue  reading our blog journal  , following and liking our articles .Contact the  editor at miombopublishing@gmail.com( MBIZO CHIRASHA PUBLISHER/EDITOR)

 

 queen pen

PENI NEPHEPHA

Peni nephepha ngsize nglobe lenkondlo yalothand’ olungapheli
ngaziyala ngalale’ amazwakhe
mhla ezibika kumina
ethi
Ndlovukazi,mbalenhle eqhakaz’ ehlobo,ngcel’ ungnik’ inhliziyo yakho.
Naw’ uyazike labafana bese bengcenga bavele badabukise bafune ngish’ ukukhala beskhand’ izlima

Kodwake mina ngamcabangela ayencenga
ngamnik’ eyam’ inhliziyi
wath’ uzongphathakahle
njal’ uma sindawonye sxoxa ngeksasa lethu,
sakhohlw’ ukuthi iksasa alifiki ngoba ksasa iksasa
kepha ker iksasa let’ alfikanga

waqala wangdida……
wadidw’ o-Asanda no Sindi
Phela bona bayashesha
mawbabuka bayashalaza
Babhala phansi ngobhoz’ umabeshelwa….
kuhle kwentombi zakdal’ ezazithi
uma ziqoma ziknike ucu
kodw’ ezamanje ziknika inumber
zyashesha

Minake bamthathile abasheshayo
kthiw’ indod’ ikhishw’ emntwini
Unenhlanhla wen’ owafika kngekho

MUNTU

Empelen’ ukwanda kwaliwa umthakathi, ngoba nomakhelwane
bebesbheke ngeso lokhozi

kwenzekake okwentando yeningi

Kodw’ olwam’ uthand’ alpheli
ngish’ iPeni nePhepha lyazi ngoba
nghlala ngloba ngalothando lwami OLUNGAPHELI

. QUEENPARAKAZI Imbongikazi

KAZI KWAKHALA NYONINI

kazi kwakhala nyonini
klonhlab’ esphila kuwo
inzalabant’ isaphenduk’ izgqila zocansi klaba beslisa
obab’ abadal’ ebesbabiza ngabazali
kodwa manje sesbabiza ngo
Suger dady ….. NgamaBlesser
Amablesser wona law’ azolahlekisa
iksasa lengan’ ezkhungathekile
aysuk’ amahlon’ igam’ elnhasebenzi klama blesser

Hayi mina lomhlaba ngyawesaba ngyawesabalalisa
usudida ngish’ abant’ ababephil’ endulo
okukhombisa kona sesphul’ eskhathini sokugcina

Sizalwa sihlakaniphile kuhle kokhozi
kodwa masfika klomhlab’ ohlabayo
sifike sishintshe ….. Sishintshele ngisho abazali abasizalayo

Angithi phela Sididwa abafana abagaxile
abathi umabefake amabhulukwe
sibone ama underwears ……
they think they think they are charming.
kosi bathethelele abakwaz’ abakwenzayo

Ngikhathele kuleku kthiwa abafana badlala ngamantombazane
Amantombazane iwona aziphosa ebafaneni ekubeni abazali beyala
bekhuza
bekhuzwa bengezwa
angithi ezamanje beziyalwa zivele ziktshel’ ukuthi zazingekho
ebusheni bakho
zkhohlwa inteyodwa
INDLELA IBUZWA KWABAPHAMBILI

Sokhela Noxoloqueen43 ( 15 years old)  is  a  fast rising ImbongiKazi born and bred  in Bulwer ,KwaZulu Natal South Africa. She loves her poetry, her studies, her school (Grade 9) and her teachers. She is   a singer and a performances poet, a community griot and writer.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.